מחירון חד"כ גילון + חוגים  חדר כושר בלבד חוגים בלבד  משולב חד"כ + חוגים 
    שנתי פרוט שנתי פרוט שנתי פרוט
תושב מנוי משפחתי 2400 200x12 3000 250x12 3600 300x12
צורית גילון מנוי יחיד 1440 120x12 1800 150x12 2160 180x12
לא תושב מנוי משפחתי 4800 400x12        
צורית גילון מנוי יחיד 2880 240x12 2400 200x12 4200 350x12