1
הערות כלליות
2
הצהרת מגיש הבקשה והמתגוררים איתו, והכנסותיהם בשלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה :
3
בקשה להנחה לפעילויות הבאות
4
נימוקים לפניה לועדת הנחות
5
הצהרה
6
טופס ויתור סודיות

הערות כלליות 

 1. גיליון בקשה זה יובא בפני ועדת ההנחות בצירוף הוכחות הכנסה בשלושת החודשים הקודמים להגשת הבקשה,  כלהלן:
  * שכיר/ה – תלושי משכורת,
  עצמאי – יצרף שומת מס הכנסה שנתית אחרונה שבידיו או אישור רו"ח.
  * פרוט תנועות בנק של כל חשבונות הבנק שבבעלותכם, עם הסבר לתנועות הזכות.
  אישורים על הכנסות מכל מקור שהוא כגון קצבאות מהביטוח הלאומי שאינן קצבאות ילדים, הסכם מזונות, חוזה השכרת דירה וכו'.
  * צילום תעודת זהות כולל כל הספחים של מבקש/ת הבקשה.
 2. הזכאות להנחה לתשלומי המרכז הקהילתי הינה לשנת פעילות אחת.

ההנחות לזכאים להנחות לתשלומי המרכז הקהילתי יבוצע כמפורט להלן:

 • בקשות שיוגשו למחלקת הגבייה במרכז הקהילתי משגב עד ה 31/10, יעודכנו מספטמבר (תחילת שנת הלימודים).
 • בקשות שיוגשו לגזברות המרכז קהילתי החל מה 1/11 ואילך, יעודכנו מחודש הגשת הבקשה.

הצהרת מגיש הבקשה והמתגוררים איתו, והכנסותיהם בשלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה:

 

הצהרת מגיש הבקשה והמתגוררים איתו, והכנסותיהם בשלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה (חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטימס' ת.זשנת לידהעיסוק/מקום העבודההכנסה חודשית ממוצעת, ברוטו

 

 

ליחיד/ה: האם את/ה גר/ה עם חבר לחיים (שאינו הורה של ילדיך) (חובה) שדה חובה

הכנסות המשפחה (חובה) שדה חובה
סוג הכנסה: עבודה, פנסיה/ תגמולים, דמי אבטלה, הסכם מזנות, שכר דירה, ביטוח לאומי, תמיכות, אחר,סכום בש"ח ברוטו (ראש משפחה)סכום בש"ח ברוטו (בן/בת זוג)סכום בש"ח (מקורות אחרים כמו: שכ"ד וכו')

 

בקשה להנחה לפעילויות הבאות

בקשה להנחה לפעילויות הבאות: (חובה) שדה חובה
שם הילדגילחוג/ נבחרת/ קייטנהעלות החוג לחודש

 

נימוקים לפניה לועדת הנחות

ניתן למלא טקסט חופשי שיובא בפני הועדה

הצהרה 

הצהרה

Browser not supported

הערות:

 • ועדת הנחות מתכנסת בממוצע אחת לחודשיים. תשובות לפונים להנחות ישלחו במייל, בתוך כשבועיים ממועד התכנסות הועדה.
 • פניות להנחה שיועברו ללא כל האישורים הנדרשים, לא יידונו ומסמכי הבקשה יוחזרו לפונה.
 • ההנחה תעודכן לזכאים בעלי חובות למרכז הקהילתי, רק לאחר שישלמו חובות קודמים ו/או יגיעו להסדר תשלומים ויעמדו בו.
 • יש למלא את טופס ויתור הסודיות למחלקה לשירותים חברתיים.
 • פרוט הקריטריונים המזכים בהנחות נמצא באתר המרכז הקהילתי .

הסבר לטופס ויתור סודיות

לתשומת ליבך!!

 1. חוות דעת מטעם המחלקה לשירותים חברתיים בעניין בקשתך מהווה בסיס לדיון בועדת ההנחות וקבלת החלטה בעניינך.
 2. ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים לבחינת אפשרויות סיוע על פי הצורך, בנוסף לקבלת חוות הדעת לטובת וועדת ההנחות.
  הפנייה באמצעות מזכירות המחלקה 04-9902332.
 3. על מנת שוועדת ההנחות תוכל לקבל את חוות הדעת מטעם המחלקה לשירותים חברתיים בעניינך, עליך לחתום על טופס ויתור הסודיות הרצ"ב.

טופס ויתור סודיות

 

לכבוד

המחלקה לשירותים חברתיים

מועצה אזורית משגב

אני, החתום מטה, נותן בזה רשות למסור לועדת הנחות של מרכז הקהילתי  משגב (להלן המבקש) את כל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל, ובצורה שתידרש על ידי המבקש, והנני משחרר אתכם ו/או את עובדיכם ו/או את כל מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם מחובת שמירה על סודיות רפואית ואחרת בכל הנוגע למצבי ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהוא בקשר לנ"ל.

פרטי הח"מ:

Browser not supported